palo_it_office_map_v2
วิสัยทัศน์ของเรา

ใช้อำนาจแห่งเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าแค่คำว่าดี

องค์กรของเรา คือแหล่งชุมชนแห่งนวัตกร นักออกแบบ
และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ที่มาร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดยร่วมกันผสานเทคโนโลยีต่างๆ ให้กลายเป็นโซลูชั่น
ที่เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้น ด้วยสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มากกว่า 5 ทวีปทั่วโลก ทีมงานของเราประกอบขึ้นจากกลุ่มคน
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีมุมมองที่แตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เข้าใจผู้ใช้งานได้ดียิ่งๆ ขึ้นเสมอ

650+

ผู้เชี่ยวชาญ

40 สัญชาติ

100%

Independently Own

0 หนี้สิน

16

สำนักงาน

ใน 9 ประเทศ

คุณค่าของเรา

คุณค่าของเราสะท้อนตัวตนที่ชัดเจน สนับสนุนวิสัยทัศน์ของเรา
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา

เราห่วงใย
เราแบ่งปัน
เราทำ
เราส่งมอบ
เราเลือก
เราห่วงใย
เราแบ่งปัน
เราทำ
เราส่งมอบ
เราเลือก
เราห่วงใย

และใส่ใจความเป็นอยู่ของโลก

ทีมงานทุกคนห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก เรามีปณิธานยึดมั่นในการสร้างสิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงโลกนี้ให้ดีกว่ากว่าที่เคยดีมา

เราแบ่งปัน

ทั้งหมดคือดีเอ็นเอที่เรามีร่วมกัน

ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดสิ้น เราจึงต้องการปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพของความคิดสร้างสรรค์ เราเชื่ออย่างยิ่งว่าอำนาจของการทำงานร่วมกันมีพลังสูงสุดและจะนำพาโลกใบนี้ให้เจริญอย่างรุดหน้าได้

เราทำ

ด้วยกำลังใจอันแรงกล้า

เรากล้าที่จะทำตามความคิดที่มองว่าดีงาม เรารักในการคิดอย่างสร้างสรรค์และมุ่งแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เราให้คุณค่าแก่ความเป็นนวัตกรและการลงมือทำอย่างแข็งขัน จริงจัง

เราส่งมอบ

ความน่าประทับใจเสมอ

เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพยายามเสมอมาเพื่อให้ผลิตผลของงานเกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ ความสุขของลูกค้าคืองานของเรา รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วย

เราเลือก

ที่จะมีทัศนคติในเชิงบวก

เราเลือกวิธีการในการจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยกระบวนการที่เน้นทางออกหรือ Solution-driven เสมอ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนทัศนคติในเชิงบวกเสมอ เรายังคงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาขัดความสามารถของตนเอง เราทำให้ความสุขกระจายตัวได้ทั่วถึงเสมอมา

เส้นทางข้างหน้าของเรา

ภายในปี 2025 นี้ ไม่ไกลเกินสายตาจะหยั่งถึง 

เราได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราและนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

PALO-IT-OKRs-TH

การรับมือให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นไม่ใช้เป็นแต่งานลำดับต้นๆ ของเราเท่านั้น เรายังประเมิน GHG footprint ในสำนักงานที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลกของเราด้วย และเราได้ลดการปล่อยมลภาวะอันเกิดจากการทำงานของเราออกสู่สภาพแวดล้อมด้วย แต่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น คือเราจะต้องเร่งดำเนินการในเชิงรุก ดังที่กล่าวมาทั้งหมด PALO IT จะกลายเป็นองค์กรไร้มลพิษหรือ Net-zero Company ภายในปี 2025 ให้ได้


นอกเหนือจากนั้น เรายังช่วยเหลือลูกค้าของเราให้เร่งเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การเป็น Net-zero Company ผ่านการประยุกต์ใช้โซลูชั่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเช่นกัน

 

 

ภายในปี 2025 นี้เราคาดว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราจะมาจากโครงการที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อโลกใบนี้อย่างเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม เราจะยังคงเดินตามแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาทางธุรกิจของเราและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการต่างๆ ต่อไป และในขณะเดียวกันก็จะอัพเกรดกระบวนการและโมเดลในการนำส่งบริการเพื่อให้ตอบรับกับโจทย์ขององค์การสหประชาชาติในเรื่อง UN Sustainable Development Goals ด้วย


ในขณะที่เรากำลังเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง เราจะตกผลึกความคิดของสิ่งนำเสนอและขีดความสามารถของเราที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมาตรฐานด้าน sustainable standards ส่วนใหญ่ที่ตลาดกำลังต้องการ (เช่น Impact Design, Green IT ฯลฯ) นอกเหนือจากนั้น เราจะยังคงแนะนำให้ลูกค้าของเรามองหาโซลูชั่นที่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน

เราตั้งใจที่จะอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรของ PALO IT ให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้งผลกระทบอันยิ่งใหญ่จากการมีเทคโนโลยีไว้ใช้งาน ตลอดจนกระบวนการที่ว่าอุตสาหกรรมจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปในการนี้ นี่คือการพัฒนาบุคลากรที่จัดว่าเป็นการ upskill และ enabling ให้ทุกคนในทีมงานสามารถติดตามผลกระทบที่ตำแหน่งงานของตนเองสามารถสร้างขึ้นมาให้แก่สังคมโดยรวมได้ รวมทั้งฝึกการใช้เครื่องมือและกระบวนการต่างๆ เพื่อหล่อเลี้ยงโครงการไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

เราหาทางพัฒนากรอบความเข้าใจที่แบ่งปันกันได้อย่างโปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องเชี่ยวชาญให้ได้ในแต่ละหน่วยธุรกิจภายในองค์กรของเรา ไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนและความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น

การได้รับการรับรอง B Corp certification นั้นไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่นั่นคือเครื่องหมายของการผลักดันให้เราพยายามพัฒนาวิถีปฏิบัติของเราและปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจของเราให้มีเป้าหมายที่หนักแน่นด้วย

ภายในปี 2025 พนักงานทุกคนในสำนักงาน 11 แห่งจะต้องได้รับการรับรอง B Corp-certified ในขณะที่เราเติบโต การได้รับการรับรองนี้จะเป็นแง่มุมที่สำคัญในการขอเปิดสำนักงานใหม่ในพื้นที่ใหม่ๆ ในอนาคตของเราด้วย

เรากำลังพัฒนาดัชนีความสุข หรือ Happiness Index สำหรับทีมงานของเราทั่วโลก โดยจะเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินสภาพอารมณ์ความสุขของการทำงานว่าได้ตรงกับความคาดหวังของตนหรือไม่ เราพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนที่บ่งชี้ว่า "พนักงานมีความสุขกับการทำงานที่ 90%"

เรายังมองความหลากหลายว่าเป็นแรงผลักดันสู่ผลลัพธ์เชิงบวก นั่นไม่มีความลับอะไรที่จะบอกว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นได้ละเลยประเด็นนี้มานานระยะหนึ่งแล้ว แต่เรายังคงยึดมั่นในการเพิ่มสัดส่วนของทีมงานที่มีนัยยะสำคัญที่เราพบว่าเป็นผู้หญิงและมีบทบาทที่โดดเด่นในระดับบริหารเพิ่มมากขึ้นด้วย

ผู้คนกล่าวถึงเราเสมอ

ผู้เชี่ยวชาญของเรารักในการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้
และงานของ PALO IT เอง ก็มุ่งผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์เสมอ
ซึ่งปรากฏภาพในสื่อมวลชนเสมอมา อ่านเรื่องราวล่าสุดของเราได้ที่นี่:

PALO IT mobilises its community for...

Engaging talent through company cul...

Virtual Bed Allows Health Professio...

French Chamber Singapore

Follow linkFollow link

Using Software to Deliver Healthcar...

Business Australia

Follow linkFollow link

Setting the course for innovation....

Best management practices to improv...

Ten dream companies to apply to....

PALO IT opens a branch in Nantes....

Atlantique Presse Information

Follow linkFollow link

Navigation with Leap Motion....

Button / CloseCreated with Sketch.