ประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

ประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูล (“ประกาศ”) นี้ทำขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ PALO IT Thailand (“บริษัทฯ”) ได้มีหลักการในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (“PDPA”) ประกาศนี้หมายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทนำเข้ามาดูแลหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองไว้โดยองค์กรต่างๆ ที่เราได้มีส่วนร่วมทำงานด้วย โดยมีการกำกับดูแล ใช้งาน เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่างๆ ภายในของบริษัทฯ ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ตามที่หมายถึงในประกาศนี้: ผู้สมัครงาน (หรือ job applicants) หมายถึงบุคคลที่ได้ส่งคำร้องขอสมัครงานมาในตำแหน่งที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ และข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ perosonal data) หมายถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ (ก) จากตัวข้อมูลเอง หรือ (ข) จากข้อมูลและสารสนเทศอื่นที่บริษัทฯ มีสิทธิ์หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงเพื่อเรียกดูได้

2. ถ้าหากคุณเป็นผู้สมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจะขอเก็บมาประกอบการสมัครงานนั้นรวมถึง (ก) ชื่อหรือชื่อเล่น เพศ วันเกิด ชนชาติ และประเทศหรือเมืองเกิดของคุณ (ข) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ เป็นต้น

(ค) เอกสารประวัติการทำงาน (resume) คุณวุฒิ คุณสมบัติทางวิชาชีพ และใบประกาศนียบัตรต่างๆ และ

แหล่งอ้างอิงการจ้างจากจากที่นายจ้าง (ง) ประวัติการจ้างงานและการฝึกอบรม (จ) ประเด็นด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และ (ฉ) ภาพถ่ายต่างๆ

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏในประกาศนี้จะมีความหมายของตนเองที่มอบไว้เพื่ออ้างอิงกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (“PDPA”) (ในกรณีที่ปริบทตรงกับคำนิยามที่ให้ไว้)

การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเพยข้อมูลส่วนบุคคล

4. โดยปกติแล้วเราไม่เก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เว้นแต่ว่า (ก) ข้อมูลนั้นถูกมอบให้แก่เราด้วยควาสมัครใจโดยคุณด้วยตนเองทางตรงหรือผ่านทางบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากคุณให้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้ (หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากคุณ (authorised representative)) หลังจากที่ (i) คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากคุณ) ได้แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลที่มอบให้เพื่อการเก็บบันทึกไว้ และ (ii) คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากคุณ) ได้มอบหนังสือยินยอมที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยอมบันทึกข้อมูลและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ หรือ (ข) การเก็บบันทึกและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ไม่มีเอกสารมอบการยินยอมนั้นถูกห้ามไว้และระบุว่าจำเป็นต้องมีโดยพ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (“PDPA”) เราจึงต้องร้องขอเอกสารมอบความยินยอมจากท่านและก่อนที่เราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ยังไม่แจ้งให้ท่านทราบก่อน (เว้นที่กำกับไว้โดยกฎหมายให้สามารถกระทำได้ทันที)

4.1 เราจำเป็นต้องร้องขอคำยินยอมจากท่านก่อนที่เราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพิ่มเติมและก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ซึ่งยังไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อน (เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้ในกรณีอื่นๆ)

4.2 ด้วยการมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม (เช่น คู่สมรส บุตร ผู้ปกครอง บุคคลอ้างอิง และ/หรือพนักงาน) ท่านต้องมอบเอกสารยินยอมให้ด้วย

5. หากท่านเป็นผู้สมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้งานโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ และเราจะไอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่จำเป็นจะต้องใช้งานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

ก) ประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมของคุณกับตำแหน่งงานที่ประกาศอยู่และตำแหน่งงานในอนาคตที่จะเปิดโดยบริษัทฯ และ

ข) พิสูจน์ทราบตัวตนและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: 
(ก) เมื่อเป็นกรณีที่การเปิดเพยนั้นจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้การปฏิบัติตามหน้าที่สามารถดำเนินต่อไปได้และสามารถนำส่งบริการและผลิตภัณฑ์ให้ตามที่ท่านร้องขอมาได้

7. โปรดเข้าใจว่าหากท่านไม่ยินยอมและมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้แก่เราเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตาม “วัตถุประสงค์” ของการบันทึกไว้ และเเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนการใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การไม่ยินยอมนั้นอาจจะไม่สามารถทำให้เราทำงานร่วมกับท่านได้

เราอาจจะไม่สามารถตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมที่จะจ้างงานหรือการทำสัญญาจ้าง หรือปฏิบัติตามกฎหมายได้ ดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะทำการจ้างงานแก่ท่านได้

การถอดถอนความยินยอม

8. ความยินยอมที่เราท่านมอบให้เพื่อการจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะยังคงถือว่าใช้งานอยู่จนกว่าจะมีการแจ้งถอดถอนโดยท่านให้เป็นลายลักษณ์อักษร ท่านอาจจะต้องถอดถอนความยินยอมและร้องขอให้เรายุติการบันทึก ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยท่านต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเขียอีเมลถึง Data Protection Officer ของเราตามข้อมูลติดต่อที่ได้มอบไว้ให้ด้านล่างนี้

9. ในทันทีที่มีการรับทราบคำร้องขอเพิกถอนคำยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เราอาจต้องขอเวลาที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำร้องและผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์กับท่าน) สำหรับการดำเนินการตามคำร้องของท่าน และเพื่อให้เรามีเวลาในการแจ้งผลของการดำเนินการเพิกถอนการจัดการข้อมูลส่วนบุคลลของท่านตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่งอาจจะกระทบต่อสิทธิ์ของท่านและภาระที่เกิดแก่เรา ตามปกติแล้ว จะใช้เวลาในการดำเนินการตามคำร้องเพิกถอนของท่านภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำร้องขอเพิกถอนจากท่าน

10. ในขณะที่เราเคารพในการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการขอเพิกถอนความยินยอมของท่าน โปรดเข้าใจว่าเนื่องด้วยธรรมชาติและขอบเขตของคำร้องของท่าน เราอาจจะไม่สามารถอยู่ในสถานะที่จะดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้ตามเดิม และในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องให้สำเร็จสิ้นตามที่ท่านประสงค์ หากท่านตัดสินจะขอยกเลิกการเพิกถอนคำร้องของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามกระบวนการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นของวรรคที่ 7

11. โปรดเข้าใจว่าการเพิกถอนคำยินยอมนั้นมิได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของเราในการเก็บข้อมูล ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ การเก็บบันทึก การใช้ และการเปิดเผยโดยไม่ต้องมีการยินยอมนั้นสามารถกระทำได้หรือเป็นร้องขอตามกระบวนการทางกฎหมาย

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

12. ถ้าหากท่านต้องการ (ก) เข้าถึงคำร้องเพื่อเข้าขอเข้าถึงสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ (ข) ต้องการร้องขอให้แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเอาไว้ให้ทันสมัย ท่านอาจจะส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งอีเมลคำร้องมายัง Data Protection Officer ตามข้อมูลติดต่อดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้

13. โปรดเข้าใจว่าอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมในการร้องขอเข้าถึงข้อมูล หากมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงการคิดค่าธรรมเนียมก่อนจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน

14. เราจะตอบรับคำร้องของท่านในทันทีที่คำร้องนั้นมีควาสมเหตุสมผล ตามปกติแล้วเราจะตอบกลับภายในสามสิบ (30) วัน หากท่านไม่สามารถตอบกลับกับคำร้องของท่านภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำร้องของท่าน เราจะแจ้งท่านอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันของช่วงเวลาที่เราจะสามารถตอบกลับคำร้องของท่านได้ หากเราไม่สามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านหรือทำการแก้ไขตามที่ร้องขอโดยท่าน เราจะแจ้งท่านถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ให้ท่านทราบ (ยกเว้นในกรณีที่เรามิได้กำกับให้ดำเนินการเช่นนั้นตามกฎหมาย PDPA)

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

15. เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการอนุญาต การบันทึก การใช้ การเปิดเผย การสำเนาข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การกำจัดทิ้ง หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน เราได้แนะนำมาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม อย่างเช่น การจำกัด การยืนยันตัวตน การเข้าถึงและควบคุมการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลให้เหลือน้อยที่สุด (ตัวอย่างเช่น วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษารหัสผ่าน การเปิดเผยข้อมูลบนพื้นฐานของความจำเป็นเท่านั้น เป็นต้น) รวมถึงเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล การป้องกันด้วย Antivirus ที่อัปเดตทันสมัย การทำ patching อย่างสม่ำเสมอในระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์อื่นๆ การลบสื่อในคลังข้อมูลในอุปกรณ์ก่อนกำจัดข้อมูลทิ้ง การใช้มาตรการทางด้าน web security เพื่อต่อต้านความเสี่ยงต่างๆ การใช้งานของ OTP หรือ 2 factor authentication (2fa) หรือ multi-factor authentication (MFA) เพื่อรักษาการเข้าถึงให้ปลอดภัย และมีการตรวจทานระบบความปลอดภัยและการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ การตั้ง firewall การใช้ระบบ data loss prevention กาทำ single sign on การใช้ iformation security policy และการทำ network segmentation ด้วย

16. อย่างไรก็ตาม ท่านควรตระหนักว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนข้อมูลใดข้ามอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะที่ความปลอดภัยนั้นไม่สามารถจะการัยตีได้ เราพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของสารสนเทศของคุณ แบะมีการตรวจทานอย่างสม่ำเสมอ และมีการเสริมสมรรถภาพของมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอด้วย

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

17. โดยปกติแล้ว เราจะอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบโดยท่าน (หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากท่าน) เป็นฐานข้อมูล และเพื่อประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์แบบ และถูกต้องเสมอ โปรดอัปเดตเราหากท่านมีความต้องการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคลจองท่าน โดยแจ้งแก่ Data Protection Officer อย่างเป้นลายลักษณ์อักษรหรืออีเมลมาตามข้อมูลติดต่อที่มอบไว้ให้ด้านล่างนี้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

18. เราอาจจะเก็บระเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ซึ่งต้องมีการขัดเก็บเป็นระเบียนไว้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

19. เราจะยุติการกักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบวิธีการที่ซึ่งมีการใช้ข้อมูลเชื่อมโยงไปกับตัวตนขอท่าน ในทันทีที่มีเหตุผลในการเข้าใจว่าการกักเก็บข้อมูลนั้นจะไม่สามารถใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการมีข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ในครอบครอง และไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจได้

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกราชอาณาจักรไทย

20 โดยปกติแล้ว เราใช้การประมวลผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริการต่างๆ ที่อยู่นอกราขอาณาจักรไทยซึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ภูมิภาคยุโรป และสหรัฐอเมริกา เราดำเนินการตามขั้นตอนนี้เพื่อรับมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่เทียบเท่ากันได้กับสิ่งที่ PDPA กำกับเอาไว้ได้ 

DATA PROTECTION OFFICER

21. ท่านสามารถติดต่อ Data Protection Officer หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเสนอแนะคำติชมเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ หากท่านต้องการส่งคำร้อง โปรดส่งผ่านช่องทางแบบฟอร์ม Personal Data Request 
ผลกระทบของประกาศและการเปลี่ยนแปลงของประกาศ

22. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศอื่นๆ ข้อความในสัญญา และข้อความยินยอมอื่นใดที่สามารถประยุกต์ใช้กับนโยบายการเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

23. เราอาจจะปรับปรุงประกาศนี้อย่างต่อเนื่องโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบวันของการอัปเดตเนื้อหาได้โดยอ้างอิงที่วันที่ประกาศนี้มีการอัปเดตล่าสุด การใช้บริการของเราโดยท่านถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการและเป็นการยอมรับในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อความในประกาศนี้

คำถามที่พบบ่อย

1. ทั่วไป: ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึงข้อมูล ที่จะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลเหล่านั้น หรือจากข้อมูลและสารสนเทศที่องค์กรสามารถเข้าถึงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมติดต่อ Office of the Personal Data Protection Committee

มีข้อมูลประเภทใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก PDPA?

ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคล (หรือ non-personal data) เช่น ค่าสถิติ จำนวนนับ หรือสารสนเทศอื่นที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปถึงตัวบุคคลได้ และข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมติดต่อ Office of the Personal Data Protection Committee

มีสิทธิ์เยาวชนใดบ้างที่ได้รับการคุ้มครองโดย PDPA?

สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี สิทธิ์ในการยินยอม เข้าถึง และการแก้ไขสามารถมอบให้ได้โดยผ่านทางผู้ปกครอง

2. การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

PALO IT จะมีวิธีการอย่างไรในการรับทราบคำยินยอมให้รวบรวม ใช้งาน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล?

ท่านสามารถมอบคำยินยอมเมื่อท่านสมัครใช้งาน (Sign Up) บริการต่างๆ ของเรา:

• ผ่านสัญญาที่มีผลทางกฎหมาย
• เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม เพื่อแสดงความยินยอมประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

ฉันจะเพิกถอนความยินยอมจาก PALO-IT เพื่อมิให้รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน?

ท่านสามารถส่งคำร้องเพื่อเพิกถอนความยินยอมโดยส่งคำร้องได้ที่ Personal Data Request
คำร้องของท่านเพื่อขอเพิกถอนการยินยอมสำหรับทุกโหมดบริการ โดยคำร้องจะมีผลภายใน 30 วัน โปรดเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจำเป็นสำหรับเราเพื่อที่จะสามารถให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คุณสมัครใช้งานไว้ได้ 

ฉันสามารถขอยื่นคำยินยอมใหม่อีกครั้งหลังจากเพิกถอนคำร้องไปแล้วอีกครั้งได้หรือไม่?

ได้ ท่านสามารถกระทำการยื่นความยินยอมใหม่อีกครั้งได้ด้วยการส่งแบบฟอร์ม Personal Data Request

3. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ PALO-IT เก็บเอาไว้ได้หรือไม่? 

ภายใต้พรบ. PDPA แล้ว ท่านมีสิทธิ์ที่จำร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บไว้กับเรา โดยการส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์ม Personal Data Request

ฉันจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้โดย PALO-IT หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการร้องขอ ทั้งนี้บางกรณีจะต้องมีการชำระค่าทำเนียมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ จะไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมหากท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านอินเทอร์เน็ต หรือทำการร้องขอในรูปแบบพื้นฐาน (basic inquiry)

ฉันสามารถส่งคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบุคคลอื่นได้หรือไม่?

ท่านสามารถส่งคำร้องสำหรับเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบุคคลอื่น เฉพาะในกรณีที่ท่านได้รับเอกสารการมอบอำนาจจากบุคคลนั้นอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น เอกสารดังกล่าวได้แก่

• สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของบุคคลที่มอบอำนาจในการร้องขอการเข้าถึง
• สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให่ร้องขอการเข้าถึง
• จดหมายมอบอำนาจที่ลงนามโดยบุคคลที่มอบอำนาจให้แก่ท่านในการร้องขอการเข้าถึง
• เอกสารประกอบการมอบอำนาจอื่นๆ ตามเหมาะสม

 

Button / CloseCreated with Sketch.